Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων(ΕΣΠΔ) είναι όργανο της ΕΕ επιφορτισμένο με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού GDPR για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) από τις 25 Μαΐου 2018. Αποτελείται από τον επικεφαλής κάθε Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΕΣΠΔ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η γραμματεία του ΕΣΠΔ παρέχεται από τον ΕΕΠΔ.

Το ΕΣΠΔ θα είναι στο επίκεντρο του νέου τοπίου που διαμορφώνεται στην ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλη την ΕΕ και θα καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας των ΑΠΔ.

Το ΕΣΠΔ όχι μόνο εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την ερμηνεία βασικών εννοιών του ΓΚΠΔ αλλά καλείται να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις σε διαφορές σχετικά με ζητήματα διασυνοριακής επεξεργασίας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ίδια υπόθεση να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες έννομες τάξεις.

Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Πρόκειται για την ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, καθ’ ύλην αρμόδια για την εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού. Επικεφαλής ορίζεται η Αρχή του κράτους-μέλους όπου βρίσκεται η «κύρια εγκατάσταση»21 του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Ο Κανονισμός ενθαρρύνει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διάφορων Αρχών («μηχανισμός μιας στάσης»), ώστε να διασφαλίζεται ομοιογένεια στην αντιμετώπιση υποθέσεων διευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ασφάλεια δικαίου

  1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εδρεύει στην Αθήνα.
  2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο. Τα μέλη της απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και αποφασίζουν με βάση το νόμο και τη συνείδησή τους. Τα μέλη της Αρχής εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις εξουσίες τους χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν.